Onze aangepaste werking n.a.v. de coronacrisis

We doen er alles aan om de voortzetting van onze dienstverlening en een maximale zorgcontinuïteit te garanderen:

– ondersteuning voor patiënten (ook afgestemd op COVID-19 patiënten), naasten én hulpverleners
– telefonische ondersteuning (011 81 94 74)
– huisbezoeken mogelijk na telefonisch contact
– spuitaandrijvers beperkt beschikbaar voor noodsituaties

Daarnaast stellen wij een aantal informatieve brochures ter beschikking, zowel gericht aan palliatieve patiënten (al dan niet besmet met COVID-19) als aan hulpverleners, woonzorgcentra en zorginstellingen.

Tot slot kan u steeds contact opnemen met ons over enkele praktische flowcharts, conform de richtlijnen van Pallialine.

Palliatieve thuiszorg

Pallion is een herkenningspunt voor iedereen, van patiënt tot naaste omgeving tot hulpverlener, die betrokken is bij een palliatieve zorgsituatie in Limburg. Een equipe van deskundigen staat in voor de ondersteuning aan huis of bij een thuisvervangende situatie zoals een woonzorgcentrum of voorziening voor mensen met een (mentale) beperking. Pallion neemt, uit respect voor de reeds bestaande vertrouwensrelatie, de rol van de vertrouwde hulpverlener(s) niet over, maar tracht samen met hen de levenskwaliteit tijdens de laatste levensfase te bevorderen. Samen met de patiënt en zijn omgeving gaan we op weg en trachten we ruimte en kracht te creëren voor datgene wat nodig is om thuis te kunnen overlijden.

lees meer

Begeleiding

Iedere situatie is uniek. Elke begeleiding start vanuit de identiteit van de patiënt. De ondersteuning stemmen we af op zijn wensen, noden en bezorgdheden. Onze aandacht gaat naar lichamelijke, psycho-emotionele, spirituele en sociale zorg, de vier basispijlers van palliatieve zorg.

lees meer

Wist je dat Pallion, samen met Netwerk Palliatieve Zorg Limburg, tijdens en na deze coronatijden debriefings, supervisies en intervisies begeleidt voor teamleden in de zorg? Want jullie beleven wellicht een zware tijd. Je biedt momenteel zorg en hulp die voordien niet gangbaar was, je wordt geconfronteerd met eenzaamheid, afscheid of verdriet, met praktische maatregelen die het jou fysiek zwaar maken, met zorgen die je niet meer op het werk achterlaat. En allicht draagt het hele team deze zorgen met zich mee. Bij een debriefing krijgen alle teamleden de kans om in een veilige setting hun gedachten, gevoelens en reacties naar voor te brengen. Er wordt gezocht naar hoe men verder kan. Maar ook als individuele hulp- of zorgverlener kan je terecht bij de deskundigen en psychologen voor een supervisie. We reflecteren omtrent een bepaalde werkervaring en gaan zo op zoek naar de bijhorende persoonlijke leerervaring die je in volgende situaties kan toepassen.

Heb je nood aan onze ondersteuning of wil je wat meer uitleg? Neem dan telefonisch contact op met Pallion. Een (expert) deskundige of psychologe exploreert jouw vraag en stemt de verdere stappen met jou af. Dit kan inhouden dat we ter plaatse onze ondersteuning aanbieden. Informeer ook naar de vergoeding voor deze ondersteuning.

Pallion ontvangt ESF steun

Pallion ontvangt steun van het Europees Sociaal Fonds voor de invulling van een nieuw organisatiemodel volgens de principes van de innovatieve arbeidsorganisaties.
Lees meer…

Pallion Palliatieve thuiszorg equipe in Limburg ontvangt steun van ESF
  • 8 oktober 2020 Verdiepende opleiding: ‘Aromatherapie’
  • 20 oktober 2020 Verdiepende opleiding: ‘Sterfstijlen’
  • 22 oktober 2020 Kernopleiding voor kinesitherapeuten
  • 27 oktober 2020 Pallitopics: Angsten bij mijn palliatieve patiënt…Help?!
  • 29 oktober 2020 Avondsymposium: Hoe zal ik het zeggen?
  • 14 november 2020 CRA-symposium: Urineweginfecties & rouw tijdens/na corona
  • 15 december 2020 Verdiepende opleiding: Meerzijdige partijdigheid

Inschrijven en meer info vindt u hier.

De 4 cirkels staan voor de 4 pijlers van de palliatieve zorg. Ze verschillen in grootte omdat, afhankelijk van de situatie van de patiënt, de ene pijler meer aanwezig zal zijn dan de andere.


De figuur van de 4 cirkels weerspiegelt ook een kei in het water die de rimpels telkens verder laat uitdeinen. Het palliatief gedachtengoed wordt steeds verder uitgedragen.


De cirkels, die mekaar net raken, vormen ook een pad van keien in het water. Pallion legt het pad open voor de patiënt om de oversteek te maken.


En tot slot zijn het de cirkels van het leven: niet allemaal mooi rond, maar wel verweven met elkaar.