Missie

Pallion is een gespecialiseerde dienst voor hulpverlening in de palliatieve thuiszorg.

Wij bieden ondersteuning aan aan patiënten, hun familie en de naaste omgeving en gaan in overleg met huisartsen, verpleegkundigen en andere betrokken zorgverleners. Hiervoor doen we beroep op onze deskundigheid inzake vier belangrijke domeinen: optimalisatie van pijn- en symptoomcontrole, psycho-emotionele begeleiding, ondersteuning op sociaal vlak en stilstaan bij vragen over zingeving en spiritualiteit. Zo beogen we één van de belangrijkste wensen van de patiënt waar te helpen maken: waardig thuis overlijden in de vertrouwde omgeving.

Samen met de eigen hulpverleners vormen we een multidisciplinair team dat streeft naar een totaalzorg en een maximale levenskwaliteit, ook wanneer het levenseinde onafwendbaar wordt. Het overlijden zien wij als een natuurlijk gebeuren dat ieder van ons aanbelangt. Indien er tijdens de laatste levensfase een levensverlenging of -verkorting beoogd wordt, respecteren wij de wens van de patiënt, binnen het wettelijk kader.

Goede palliatieve zorg vraagt een vroegtijdige exploratie van de zorgnoden, liefst zo snel mogelijk na de diagnose van het ziektebeeld met vermoeden van een levensverwachting van minder dan één jaar. Palliatieve zorg is immers veel meer dan stervensbegeleiding .

Vroegtijdige zorgplanning geeft ook de gelegenheid aandacht te hebben voor de levensverhalen van mensen, hun relationele verwevenheden en de waarden en normen die hen maken tot wie zij zijn. Zo kan een zorgzaam afscheid voorbereid en beleefd worden. Dit is niet enkel onontbeerlijk voor de patiënt maar ook voor het rouwproces van hen die achterblijven.

Visie

Ons team bestaat uit specifiek opgeleide verpleegkundigen -de deskundigen palliatieve zorg-, twee psychologen, twee artsen, een vormingsmedewerker, een communicatieverantwoordelijke en administratieve medewerkers.

Onze hulpverlening is aanvullend op het eigen vertrouwde hulpverlenersteam rond de patiënt waarvan de huisarts de spilfiguur blijft.
In telefonische contacten, huisbezoeken en persoonlijke contacten of door deelname aan een zorgoverleg, verkennen we de individuele zorgnoden om te komen tot een zorgverlening op maat.

De patiënt staat centraal. Zijn wensen, noden en bezorgdheden vormen de basis van onze begeleiding.

Indien de zorgnood niet aansluit bij onze expertise of deze overstijgt, zoeken wij mee naar een gepaste doorverwijzing.

De duur van onze betrokkenheid is wisselend: een éénmalig huisbezoek, een advies ad hoc of een begeleiding gedurende heel het ziekteverloop tot en met het overlijden.

Daar waar nodig ronden we af met een rouwbezoek voor de nabestaanden en indien gewenst een debriefing met de huisarts en/of verpleegkundige.

Onze dienstverlening is volledig kosteloos. De deskundigen zijn 24 op 7 telefonisch bereikbaar voor de eerstelijnshulpverleners voor advies en ondersteuning.

Hoe vroeger wij betrokken worden in het palliatief proces, hoe meer wij kunnen betekenen voor patiënt, familie en hulpverleners dankzij:

• De ruim beschikbare tijd om stil te staan bij de noden en bezorgdheden.
• De gepaste luisterbereidheid gedurende de verhalen en gesprekken.
• De ervaring in het creëren van ruimte om stil te staan bij de emotionele beleving die ongeneeslijk-ziek-zijn met zich meebrengt.
• Respect voor het tempo van het verwerkingsproces van de patiënt en betrokkenen.
• Het tijdig kunnen voorbereiden van het afscheid (partner, kinderen, uitvaart…) wanneer men nog niet te ziek is om dit naar eigen ideeën te kunnen verwezenlijken.
• Onze bijdrage in het optimaliseren van pijn- en symptoomcontrole.

Levenseindevragen beluisteren we met grote zorgvuldigheid en we respecteren hierbij de keuze van de patiënt. Ook deze maken deel uit van palliatieve zorg.

Meer dan 25 jaar expertise weerhoudt er ons niet van om te blijven investeren in de professionalisering van onze medewerkers en de evidenced based aanpak van onze hulpverlening.

Ook houden we de vinger aan de pols in evoluties aangaande maatschappelijke thema’s rond palliatieve zorg en levenseinde. Hierover organiseren wij vormingen en intervisies, zowel voor onze eigen medewerkers als voor andere hulpverleners.