Sociale en financiële aspecten

Vanuit de bezorgdheid om de kosten die het ziek-zijn met zich meebrengt, zijn er een aantal financiële regelingen gegroeid om kwalitatieve zorg en omkadering te kunnen bieden aan palliatieve patiënten in de thuiszorg. De ziekteverzekering neemt de kosten van bepaalde vormen van (zorg)ondersteuning financieel ten laste.

 

Palliatief forfait en palliatief statuut

Wat?

Het ‘palliatief forfait’ is een bijkomende tegemoetkoming voor geneesmiddelen, verzorgingsmateriaal en hulpmiddelen die palliatieve thuispatiënten zelf (gedeeltelijk) moeten bekostigen. Het forfait bedraagt 673,11 euro (jaarlijks indexering).

Voor wie?
Om recht te hebben op het ‘palliatief forfait’ moet een patiënt het ‘palliatief statuut’ hebben. De huisarts gaat, in overleg met de patiënt en zijn familie, na of de patiënt hiervoor in aanmerking komt via het formulier ‘Medische kennisgeving’.

Hoe aanvragen?

De huisarts vraagt het ‘palliatief forfait’ voor de patiënt aan:
– Hij vult het bovenstaande formulier ‘Medische kennisgeving’ in .
– De huisarts of de patiënt/familie stuurt het formulier naar de adviserende arts van het ziekenfonds van de patiënt.

Als de patiënt aan de voorwaarden voldoet, dan krijgt hij het ‘palliatief statuut’. De betaling van het ‘palliatief forfait’ volgt dan na kennisname door de adviserende arts.

Het forfait kan een tweede maal worden toegekend als de patiënt na deze eerste maand nog steeds aan de voorwaarden voldoet. De huisarts moet hiervoor opnieuw het formulier ‘Medische kennisgeving’ indienen.

Het is belangrijk dat de verpleegkundige en kinesitherapeut, die de zorgen opneemt, op de hoogte gesteld wordt van het palliatief statuut. De patiënt heeft namelijk recht op meer aangepaste zorgen…

 

Wegvallen remgeld

Thuispatiënten met het ‘palliatief statuut’ betalen bovendien geen persoonlijk aandeel (remgeld) voor huisbezoeken van artsen, verpleegkundigen en kinesitherapeuten. Deze tegemoetkoming is blijvend en geldt tot aan het overlijden.
Ook voor patiënten die in een residentiële instelling verblijven, zoals een woonzorgcentrum, een voorziening voor personen met een handicap, een psychiatrisch verzorgingstehuis of een beschutte woonplaats, zijn huisbezoeken van de huisarts kosteloos door het wegvallen van het remgeld.
Meer informatie over deze en mogelijke aanvullende tegemoetkomingen vindt u terug op de website van het RIZIV

Palliatief verlof

Werknemers hebben recht op palliatief verlof. Dit is een tijdelijke loopbaanonderbreking om voor een palliatieve patiënt te zorgen, ook als deze patiënt geen familie is. Vrienden en familie krijgen zo de kans de patiënt bij te staan tijdens zijn ziekteperiode. Deze zorg kan medische, praktische, administratieve, sociale of psychologische ondersteuning omvatten.

Er kan palliatief verlof worden verkregen voor een periode van één maand. Sinds 2017 zijn er twee verlengingen van een maand mogelijk waardoor de maximumduur van het palliatief verlof drie maanden bedraagt. Het verlof kan zowel voltijds als deeltijds worden opgenomen.

Meer informatie hierover kan u terug vinden op de site van de Vlaamse Overheid .

Zelfstandigen, zowel in hoofd- als bijberoep, kunnen ook tijdelijk hun beroepsactiviteit stopzetten om voor een palliatief (of ernstig ziek) kind, partner of huisgenoot te zorgen. De activiteiten moeten minstens één maand onderbroken worden voor 100% (volledig) of voor minstens 50% (gedeeltelijk).

Meer informatie en voorwaarden vindt u op de website van de RSVZ

Verlof voor medische bijstand

Werknemers kunnen verlof voor medische bijstand opnemen voor de personen met wie zij samenwonen (gezinsleden), bloedverwanten tot de tweede graad en aanverwanten tot de eerste graad. Tijdens het verlof voor medische bijstand kan er zowel helemaal niet gewerkt worden, als halftijds als 4/5de.
Meer informatie hierover kan u terug vinden op de website van de Vlaamse Overheid.

Mantelzorgverlof

Het mantelzorgverlof is een nieuw thematisch verlof. Dit verlof geeft de werknemer de mogelijkheid om zijn prestaties volledig of gedeeltelijk te onderbreken om hulp of bijstand te geven aan een persoon die wegens zijn hoge leeftijd, gezondheidstoestand of zijn handicap kwetsbaar is en zich in een afhankelijkheidssituatie bevindt. Het dient niet noodzakelijk te gaan om een familie – of gezinslid. Om dit verlof te kunnen opnemen, dient de werknemer erkend te zijn als mantelzorger door zijn ziekenfonds.

De werknemer heeft tijdens deze loopbaanonderbreking recht op een uitkering van de RVA. Lees meer op de website van de RVA.